DS ACADEMY

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. DEFINICE

 • 1.1 V těchto obchodních podmínkách:
 • 1.1.1 „Provozovatel“ je Dark Side Academy, s.r.o., IČ: 10743936, se sídlem Aleje 524/123, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava .
 • 1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Dark Side Academy, mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování vzdělávacího a informačního obsahu a která je dostupná z internetové adresy www.darksideacademy.cz.
 • 1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • 1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • 1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • 1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
 • 1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 • 1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 • 2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat“ a „Zakoupit“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 • 2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat“ a poté „Zakoupit“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 • 2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínky“ a následným kliknutím na tlačítka ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
 • 2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Aplikace

 • 3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 • 3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
 • 3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
 • 3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
 • 3.5 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 • 3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 • 3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 • 3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • 3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 • 3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze

 • 4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 • 4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 • 4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Osobní údaje a cookies

 • 5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
 • 5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

6 Odpovědnost za škodu

 • 6.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
 • 6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7 Změna VOP

 • 7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 • 7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
 • 7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

8 Povinné informace pro spotřebitele

 • 8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 • 8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
 • 8.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 • 8.2.2 telefonický kontakt Provozovatele je +420732618943;
 • 8.2.3 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@darksideacademy.cz;
 • 8.2.4 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
 • 8.2.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
 • 8.2.6 Uživateli nevznikají náklady na dodání;
 • 8.2.7 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome;
 • 8.2.8 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
 • 8.2.9 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
 • 8.2.10 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
 • 8.2.11 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 • 8.2.12 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 • 8.2.13 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 • 8.2.14 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 • 8.2.15 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 • 8.2.16 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 • 8.2.17 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9 Rozhodné právo

 • 9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10 Účinnost

 • 10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2018.

Reklamace

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran.
 2. Práva Spotřebitele z vadného plnění se řídí ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění v rámci aplikace Dark Side Academy nemá vady a má obvyklé vlastnosti.
 3. Spotřebitel má povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do třiceti dnů (30) ode dne poskytnutí plnění.
 4. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění odstranitelná, má Spotřebitel právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřené slevy z odměny. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění neodstranitelná a nelze-li poskytnuté plnění řádně užívat, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z odměny.
 5. Reklamaci může Spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese: info@darksideacademy.cz. Při uplatnění reklamace je Spotřebitel povinen označit vadu nebo oznámit, jak se tato vada projevuje.
 6. Poskytovatel vyřídí uplatněné reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění reklamace vydá Poskytovatel Spotřebiteli písemné potvrzení ve kterém uvede, kdy Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.
 7. V případě sporné reklamace rozhoduje Poskytovatel o jejím přijetí do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Po vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Spotřebiteli potvrzení, v němž bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Spotřebitel bere na vědomí, že v souvislosti s plnění tréninkového programu (cvičení a další aktivity) v rámci aplikace Dark Side Academy mu hrozí nebezpečí zranění, respektive další jiné následky, a to zejména při nesprávném postupu cvičení a vykonávání dalších aktivit.
 10. Spotřebitel souhlasí se všemi riziky, které mu hrozí a současně se zavazuje, že bude plnit tréninkový program dle svého nejlepšího vědomí a svědomí dle instrukcí a pokynů Poskytovatele.
 11. Uzavřením smlouvy a užíváním aplikace Dark Side Academy potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, neutrpěl žádný závažný úraz a ani není stižen duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by ho mohla nějak omezit či ohrozit při plnění tréninkového programu.
 12. Spotřebitel souhlasí s tím, že odpovědnost za správné plnění tréninkového programu je pouze na něm samém. V případě, že Spotřebiteli vznikne nějaká ujma na zdraví či jiná újma, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Spotřebitel se výslovně vzdává sám za sebe, i za ostatní osoby k tomu oprávněné, všech nároků a pohledávek vůči Poskytovateli, které by z takové újmy mohly vzniknout.

Souhlas se zpracováním souborů cookies
PŘÍLOHA Č. 1

1 Co jsou soubory cookies

 • Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies

 • Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymaž
  Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies

 • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
  Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.
  Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies

 • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
  Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Souhlas s užitím osobních údajů

Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Dark Side Academy dostupné v síti Internet z internetové adresy www.darksideacademy.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Dark Side Academy, s.r.o., IČ: 10743936, se sídlem Aleje 524/123, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava (dále též jako „správce“), a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity: správcem; jakýmkoliv zaměstnancem správce; jakýmkoliv smluvním partnerem správce; Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro: zasílání obchodních sdělení správce; marketingové účely; zařazení osobních údajů do databází; Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě; Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem „Souhlasím s obchodními podmínky“ a „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“ v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace. Pokud chcete smazat své osobní údaje, nebo smazat celý účet, kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@darksideacademy.cz